آل بویه در عمان

فقط اهمیت مرگ عضدالدوله (372 ق) و پیدایش کشمکش در میان جانشینان او در عمان توشه دیگر مورخان به عمان توجه کرده و داده ها متعددی در اختیار ما قرار دادهاند. سلطنت در عمان ارثی است و جانشین سلطان، سه روز پس از مرگ یا این که حاشیه گیری وی از جانب قوم و قبیله سلطنتی تعیین می شود و اداره سرزمین را در دست میگیرد. بدین ترتیب بار دیگر عمان به دست شرف الدوله به زمین خورد و او پس از همین موفقیت، در آخرها سال 375 ه . واقعه به‌زمین‌خورد به جهت صمصام الدوله زیاد با کلیدی و امیدوار کننده بود، چون در کل جبهههای دیگر مغلوب اخوی شده بود. به گفته او هزینه امتحان پرومتریک به جهت پرستاران، پزشکان و پیراپزشکانی که در این تور شرکت می‌نمایند ۲۵۰۰ دلار است. وزیر در یک مبارزه دریایی، عمانیها را به شدت باخت داد و کلیدی ورود به عمان به قتل عام شدیدی در آن جا دست زد و توشه دیگر خطبه و سکه به اسم معزالدوله کرد. این اتفاق ها احوال داخلی عمان را شوریده کرد و به معزالدوله زمان داد برای تصرف دوباره عمان اقدام نماید همین بار در سال 355 ه . عزالدوله کفایت و لیاقت به اندازه برای رسیدگی به امور حکومت نداشت و گرفتار مسائل و مشکلات عراق بود، از همین رو عضدالدوله که در فتح عمان نقش داشت و به همین برهان در عمان خویش را ذیحق میدانست و قبلی از آن احاطه بر عمان را مجال مناسبی برای خودنمایی و ابراز لیاقت در رقابت دارای عزالدوله میدید تصمیم گرفت بر هتل شانگريلا عمان عمان مسلط شود. از این¬رو تصمیم گرفت بساط خوارج را که در عمان ریشه دوانیده بودند برچیند، زیرا دارای وجود این¬که آن ها فقط بر نواحی داخلی و کوهستانی عمان مسلط بودند اما کماکان مدعی حاکمیت بر سراسر عمان و مورد پذیرش مردمان عمان بودند. وجود ایرانیان زیاد در عمان! پس از اشراف شرف الدوله بر فارس، وقتی که مسلم شد شرف¬الدوله مدعی قدرتمندی است در عمان به اسم او خطبه خوانده شد. پس از همین وقایع یک بار دیگر داده ها ما در گزینه عمان به حداقل می‌رسد و همین مورد قضیه نشان میدهد که در عمان ادب برقرار بود و خطری جدی وضعیت دیلمیان را تهدید نمیکرد. صرفا یک سال پس از این موفقیت، معزالدوله در گذشت و توشه دیگر شرایط آل بویه در عمان متزلزل شد، زیرا ابوالفرج از خوف همین که ابوالفضل عباس بن حسین شیرازی ـ که اهمیت او مشترکاً وزارت معزالدوله را عهده دار بود ـ طمع در وزارت عزالدوله جانشین معزالدوله داشته باشد پس از هماهنگی اهمیت عضدالدوله کارها عمان را به یکی از از سرداران عمانی موسوم به قدمت بن نبهان الطائی سپرد و کلیدی شتاب به عراق بازگشت. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه دارای هتل های لوکس عمان وب تارنما خویش باشید.