آمریکا چالش ملت با حاکمیت

آمریکا چالش ملت با حاکمیت

[ad_1]

تظاهرات میلیونی “نه به تبعیض، بی عدالتی و نژادپرستی” به بیش از ۱۴۰ شهر آمریکا کشیده شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>