تحقیق در مورد عایق الکتریکی

درصورتیکه میزان جریان های نشتی که به نصیب های در دسترس می برسد از میزان جریان آستانه درک بخش اعظم باشد و انسانی که اهمیت ارتباط الکتریکی دارای زمین است، همین نصیب های در دسترس را لمس کند، می تواند مبتلا برق گرفتگی شود. در همین مورد ها در صورتی که اتصال کوتاه به آتش سوزی، برق گرفتگی یا این که مشکل در کار و بهره برداری نیانجامد، می توان فاصله خزشی را اهمیت مسافت هوایی برابر گرفت. تیم نتیجه ها حاصل از همین ۵ آزمایش، بخش عمدهای از دیتاها فنی گزینه نیاز طراح قطعه را در اختیار او قرار میدهد. عایق الکتریکی، بازدید محصولات و خدمات دارای ارتباط اهمیت عایق الکتریکی: به جهت دیدن دیتاها بیشتر، شرکت ها، ارزش ها و تامین کننده های عایق الکتریکی می توانید از بخش جستجوی تارنما صنعت کمک بگیرید و یا این که صفحه ها پیشنهادی را باز‌نگری نمایید. همینطور فوقالعاده کشسان و انعطافپذیر میباشد و به جهت لایهبندی و بستهبندی قطعات تیز یا این که اتصالاتی که خطر ساییدگی و ترک شدن اشکال نوارهای شکنندهتر را دارند، مطلوب است. ولی در صورتی که قابلیت دانسیته ذرات آب به طور مکرر دراین فواصل وجود داشته باشد، خطر احتمال ساخت مسير هادی در سطح عایق ارتقاء می یابد. ولتاژ DC تا 40 ولت و ولتاژ AC تا 60 ولت در بهترین حالت به جهت بدن انسان محدوده ایمن محسوب می شود، البته فراتر از این یک خطر محسوب می شود و به جهت دوری از آن عایق الکتریکی لازم است. یک عدد از مشخصههای یک عایق خوب، عبور میزان کم جریان از داخل آن است. CTI اساساً یک مقایسه کیفی است اما در مورد مواردی که استعداد تشکیل مسير هادی در مرحله خویش را دارا‌هستند CTI را می اقتدار یک مقایسه پاره ای ویکی پدیا عایق الکتریکی هم محسوب کرد. دسته دیگری از هموپلیمر نایلون ۶۶ در بازار عرضه می شود که کلیدی داشتن گرانروی بالا، به جهت فرایند تزریقی، قابلیت و امکان تهیه قطعات قطور و حجیم را فراهم آورده است. عایق های الکتریکی ایدهال عایقی میباشد که هیچگونه جریانی را از خود عبور ندهد. طولانی تر ولتاژهای موقتی و بیش تر ولتاژهایی که به علت فعالیت خویش تجهیزات به وجود می آیند، برحسب دفعات و مدت زمان برقراری، کم و بیش در ایجاد مسير هادی در مرحله عایق مؤثرند. عایق ها در تجهیزات الکتریکی برای پشتیبانی و قطع نمودن رساناهای الکتریکی برای عبور ندادن جریان از شیوه خویش استفاده می شوند. الکترودهای دارای شکل مشخص به ترتیب بر روی نمونه، قرار داده می شوند. خواص الکتریکی نایلونها محدود به کاربرد آن ها در فرکانسهای ناچیز می‌گردد زیرا همین پلاستیک کلیدی گروههای قطبی است.