توسعه و تکنولوژی توسعه ای

پس تکنولوژی یعنی آشنایی راهها و روشهای عمل و عمل. زیرا در همین نظام داوطلبان ادامه علم آموزی پس از گذشتن از سد ورودی انتخاب شده و یک مدل آموزشهای کلاسیک را طی می کنند . اگر‌چه معمولا توسعه و گسترش در چارچوبی ملّی رقم زده می شود اما تحصص وسیع آن می تواند موجب اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بینالمللی شود. تکنولوژی آموزشی هم، یکی از دیگر از آنهاست که در فعالیت و فن آموزش و یا این که تعلیم به جهت یاد گرفتن استعمال میشود. صنعتی نمودن عبارت میباشد از قدرت یک جور از افراد به جهت مرمت ساختار همهء جانبهء اقتصادی و اجتماعی دارای استعمال از اتومبیل به خواسته ارتقاء فزایندهء توان شخصی و سیر کاهندهء هزینه به قصد دستیابی به اهدافی که برایشان سودمند است. در مثالی دیگر که نشان میدهد محققان چطور حاذق به تبدیل نمودن باتریهای لیتیوم فلز به محصولی واقع هستند، تیمی از دانش کده Texas A&M دیوایسی را به سناریو درآورد که به تیتر قطب مثبت، از داربستهایی از فرآورده لولههای کربنی در بعدها نانو استفاده میکرد. یکی از از مهمترین کاربردهای رئیس تکنولوژی، قلیل کردن مسافت تکنولوژی میان کشورهای پیشرفته و کشورهای در اکنون توسعه و گسترش می باشد که همین فعالیت باید به وسیله انتقال تکنولوژی رخ بگیرد. ۳. تکنولوژی یعنی، دانشی که به وسیله آن، چیزهای اضطراری و آیتم نیاز یا این که گزینه استدعا فراهم میشوند. هنوز برروی ابتکارات در راستا تکنولوژی ، آموزش حتمی رخ نمی گیرد و اصلأ تکنولوژی منزلت شایسته ای پیدا نکرده است . خوف شدید از گمکردن ریموت تلویزیون و ازدستدادن برنامههای دلخواه و خبر ها در دربین افراد بهحدی مرسوم شده هست که اصلاح لورِموفوبیا را به این اخبار تکنولوژی یوت خوف اطلاق میکنند. مهم همین حال، طرح ساخت پیشرفته رئیس جمهور اوباما در اکنون اجراست تا این مورد قضیه را تصحیح کند. در همین مقاله آنگاه از تعاریف گوناگون تکنولوژی آموزشی به تاریخچه آن در کشور ایران و عالم و آن گاه به روند متفاوت آن میپردازیم. امروزه، اکثر اوقات ما بهمحض واردشدن به هتل یا رستوران یا حتی کافیشاپ، قبل از هر کاری رمز وایفای را درخواست میکنیم. استفاده از دانستهها، آگاهیها و داده ها در هر سطحی که باشد، تکنولوژی است. هوش مصنوعی: هوش تصنعی و مصنوعی به دنبال الگوریتمهای جدید و استعمال گسترده در جمعآوری دیتاها و پردازش کامپیوتری، پیشرفت سریعی در یک ده سال قبلی داشته است.