جدول پخش برنامه "مدرسه تلویزیونی" ۱۶ خرداد ۹۹

[ad_1]

برنامه تلویزیونی شبکه آموزش (شبکه ۷) و شبکه ۴ که بصورت زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش سیما

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس فرهنگ و هنر پایه٨

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس ریاضی پایه٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه٩

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس ریاضی و زندگی‌ پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس ریاضی و زندگی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه های آسمان و زندگی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس ریاضی و زندگی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فیزیک٣ پایه١٢رشته علوم تجربی

ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس دین و زندگی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

شبکه ۴:
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس شیمی – مبحث کلوئیــــــدها در شیمی – پایه های 10 و 11 – درس مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ دانش فنی تخصصی – مبحث فناوری های نوین در ساختمان – پایه 12 – رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ استاندارد طراحی عمومی – طراحی از طبیعت بیجان با قلم فلزی- پایه 10 – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ رویه کوبی مبلمان – پایه 12- پودمان چهارم- رشته صنایع چوب و مبلمان- شاخه فنی حرفه ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:١٠ رویه کوبی مبلمان – پایه 12 – ادامه پودمان چهارم – رشته صنایع چوب – شاخه فنی حرفه ای

ساعت ۹:١٠ تا ٩:۴٠ دانش فنی تخصصی – پایه 12 – مبحث پاورمیل- رشته ماشین ابزار- شاخه فنی حرفه ای

[ad_2]

Source link