شیر فشار شکن ( مزایا + کاربرد ) – ای شاپ صنعت

این فرمان مستمند دانش و مهارت کامل در راستا سیمکشی ، کارگزاشتن اسپرینکلرها ، کارگزاری و راهاندازی شیرآلات ، انجام تنظیمات و آموزش طریق به کارگیری از آن میباشد . همینطور در رخ برگشت فشار آب به تراز امن، شیر فشارشکن به شرایط نخستین خود بازمی­گردد. کارگزاری و رویه اندازی شیرهای فشارشکن دوچندان سهل وآسان و سوای دردسر رخ می گیرد. 1. طراحی آن ها مضاعف معمولی و اساسی هزینه اندک انجام می شود. آن ها در ترازو جمع و نوع ، ارزان و کارگزاری مضاعف آسان ایجاد می شوند. شیر کلیدی در همین مدل به وسیله فشار پایلوت کنترل می شود، در جریان های بالا از شیر پایلوت دار به کارگیری می گردد. در اصل زمانیکه فشار سیال ورودی مسیر جریان فراوان بالا و متغییر باشد، شیر فشارشکن برنجی یورک ایتالیا فشار خروجی را به فشار تهیه شده مورد نظر اپراتور میرساند. برای نصب شیر فشارشکن اقدامات مختلفی انجام می پذیرد، در این موردها گشوده نمودن شیرهای سیستم توسط کارشناسان دارای تجربه صورت می گیرد، در همین زمینه هوایی که در سیستم لوله کشی وجود داراست به رخ تمام از همین سیستم تخلیه می گردد. روش کار این شیر به این شکل میباشد که فشار سیال در خروجی به ذیل دیافراگم نیرو وارد مینماید و از طرف دیگر یک فنر به دیافراگم نیروی متقابل وارد می کند اهمیت تغییر فشار در خروجی دیافراگم حرکت کرده و سوزن را جابه جا و در عاقبت عبور سیال از شیر باز و بسته می شود. متعادل شود. دارای كاهش فشار در خروجي شير، نيروي فنر بر نيروي ديافراگم كمكي غلبه كرده، شير راهنماي Eرا كمي گشوده تر مي نمايد و در نتيجه اذن مي دهد بخار از طريق لوله Dبه قسمت زيرين ديافراگم K منتقل گردد كه متعاقبا سبب ساز خواهد شد تا شيراصلي H در برعلیه فنر مربوط به خویش Gباز شده و اجازه عبور مقدار بيشتري از سیال را داده تا اين كه فشار پايين دست، به میزان از پيش تعيين شده خود برگردد. عملکرد شیر فشار شکن به همین صورت میباشد که فشار در خروجی این شیر کاهش از فشار در محل ورود آن هست همین شیر دو وظیفه مهم دارد اولیه امکان کاهش فشار را تولید می نماید و دوم ثابت شدن فشار در خروجی را دارای وجود نوسان فشار در ورودی امکانپذیر می نماید از این شیر به جهت سیال های آب، گاز و بخار به کار گیری می شود. زیرا فشار در برخی نقاط بیش از قدرت سیستم است و آسیبی جدی به آن وارد میکند. تنظیم فشار خروجی تنها اصلی تغییر تحول نیروی فنر وارد بر دیافراگم کمکی انجام می شود . برای کسانی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استفاده از وظیفه شیر فشار شکن در سیکل تبرید تراکمی ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.