متن و حاشیه اکران فیلم ۲۸۸۸ درباره قهرمان ناشناخته دفاعمقدس شیراز – ایرنا

او ماهها اساسی بازیگرانش تمرین میکند. از پشت، بغل و کنار سر او را دنبال میکند. علت دکوپاژ سر صحنههای او هم همین است. موقعیت فیلسماز و ما نیز واضح است، صحیح چون دکوپاژ سکانس افتتاحیه. برنامهی دقیق برای روزهای فیلمبرداری و پس ایجاد دارااست و تنها دکوپاژ میباشد که کسی جز خود فرهادی برنامهی آن را نمیداند. درصورتیکه کسی در مسیر ساخت یک فیلم بهعنوان راهنما، مشاور یا استاد حضور داشته باشد چه حقی نسبت به آن فیلم پیدا میکند؟ او در فیلمِ قهرمان نیکی آن وقت که قهرمان بودن را در گوشش فریاد میزنند، بلکه وقتی حیثیت و آبرو را از او میگیرند جدید دلیر میشود؛ آن نیز نه به جهت همه، صرفا برای پسرش. خیر این‌که نقدناپذیر یا درکنشدنی باشد بلکه به خاطر در هم پیچیدگی فیلمنامه، دکوپاژها و اجرای بازیگران احتمالا اساسی فیلم سختی برای شعور کل اجزا مواجهیم و تنها حساس بازدید می توان بعضی موقعیتهای آن را احساس کرد. می توان سکانسهای حیاتی فیلم را زیرا پازل از نیز قطع کرد، به تنهایی گزینه نقد و بررسی و تفسیر قرار داد، اجزایش را کالبد شکافی کرد و بعد از آن کنار هم گذاشت. او بایستی به خوبی متوجه شود که دستگاه زندان، بیش از آنکه به فکر منفعت او باشد، به فکر آبروی خودش است. دلاور در هر مکتوب فیلمنامهنویسی که بخوانید باید مالامال بعدترین شخصیت روایت باشد. مشابه کنش هایی که به شهاب حسینی (حجت) در فیلم طلاق نادر از سیمین داده بود که به شخصیت او در آن فیلم نیز نمیخورد. در پشت هر نقاب ظاهری، ذات پنهانی مخفی میباشد و تنها خط مش آشنایی شخصیت حقیقی افراد، صرف نظر از آنچه میگویند یا این که مینمایانند، دیدن واکنش آنها در لحظات بحرانی است. داستان دلیر از بالا رفتن و بالا رفتن آغاز میشود. تالیف دربارهی دلیر فرهادی نوعی کلنجار رفتن کلیدی خود است. دوربین در بالا رفتن همراه سوژهاش وجود ندارد در زیر داخل شدن اما چرا. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و شیوه استعمال از اصغر فرهادی قهرمان طرفداری دارید، می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.