هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده می بایست اساسی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی حیاتی دقت به موضوعاتی چون ارتقاء اقتدار هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی هست که برای ارتقاء شتاب و توان اتومبیل گزینه استفاده قرار میگیرد ، برای اینکه بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید همین آیتم یکی از از موردها ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی میباشد که سطح آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کارگیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می‌گردد و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن واقعه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط اصلی طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک کار طاقت فرسا و نیازمند به علم منحصر به فرد در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در زمانی که قیمت اتومبیل بالا می‌رود و افراد بضاعت و توان خرید یک ماشین پرقدرت و کلیدی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن مینمایند که کارگزاشتن همین قطعه سبب بروز ویژگیهای متفاوتی در ماشین هم میشود. درصورتیکه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی شتاب و کارایی بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و ساخت این قطعه حیاتی دارد، زمانه و هزینهای است که شما باید برای آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از نظر کالا و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می‌شوند و پروسهی انجام همین رخداد کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حیاتی مانیفولد، دوچندان سریع و آسانتر می باشد و این مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حیاتی هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.