جنگ افغانستان: مغلوب ساختن پیشی جستن کردم نوشته توجیهی در ‘روسیه در كجا قرار گزارش ها می گویند

Homeفیلمجنگ افغانستان: مغلوب ساختن پیشی جستن کردم نوشته توجیهی در ‘روسیه در كجا قرار گزارش ها می گویند
آهنگ پیشواز همراه اول