پادشاه بلژیک ابراز ‘تاسف عمیق ترین’ به صورت کنگو از استعمار نقض

Homeفیلمپادشاه بلژیک ابراز ‘تاسف عمیق ترین’ به صورت کنگو از استعمار نقض
آهنگ پیشواز همراه اول