چگونه است که همه گیر مبتلا جهانی فقر ؟ در اینجا چیزی است که اتفاق می افتد — و آنچه که ممکن است به دنبال.

Homeاستنفورد ادووکیتچگونه است که همه گیر مبتلا جهانی فقر ؟ در اینجا چیزی است که اتفاق می افتد — و آنچه که ممکن است به دنبال.
آهنگ پیشواز همراه اول