آموزش tagged posts

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 24 خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 24 خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

شبکه آموزش سیما در راستای آموزش مکمل دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی، برنامه درسی مربوط به هر روز را شب قبل از پخش منتشر می کند.

[ad_2]

Source link

Read More

مدرسه تلویزیونی ایران؛ سه شنبه ٢٠ خرداد

مدرسه تلویزیونی ایران؛ سه شنبه ٢٠ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه‌های آموزش و چهار در قالب مدرسه تلویزیون به قرار زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩

از ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه ٨

از ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس ریاضی پایه ٧

از ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس کاروفناوری پایه ٧

از ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس فرهنگ و هنر پایه ٩

از ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس ری...

Read More

جدول مدرسه تلویزیونی ایران برای شنبه

جدول مدرسه تلویزیونی ایران برای شنبه

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدرسه تلویزیونی ایران؛ شنبه ١٠ خرداد
شبکه آموزش:
متوسطه دوره اول:
از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه
از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩
از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨
از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧
از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه٩

دوره ابتدایی:
از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و زندگی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم...

Read More