برنامه tagged posts

جدول مدرسه تلویزیونی ایران برای شنبه

جدول مدرسه تلویزیونی ایران برای شنبه

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدرسه تلویزیونی ایران؛ شنبه ١٠ خرداد
شبکه آموزش:
متوسطه دوره اول:
از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه
از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩
از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨
از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧
از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه٩

دوره ابتدایی:
از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و زندگی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم...

Read More