جلسه رسیدگی tagged posts

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی

[ad_1]

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم توسلی زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا ادامه اظهارات خود را بیان کند.

در ادامه توسلی زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: تمام آنچه را که در جلسه قبل بیان کردم بر اساس اسناد و مدارک بوده، این درحالی است که آقایان اسدبیگی و کحال زاده خواستند مسیر دادگاه را به انحراف بکشانند.

وی ادامه داد: کحال زاده در جلسه قبل گفت که حق تمبر سند حمل را پرداخته است و مشکلی نیز در این زمینه وجود نداشت...

Read More