دانلود کتاب حقوق پزشکی tagged posts

خرید کتاب پزشکی زبان اصلی

کتاب تحقیق با کیفیت؛ راهنمای طراحی و کاربرد خرید کتاب پزشکی زبان اصلی نوشته شده توسط Sharan B. Miriam و Elizabeth J. تیزدل با ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای توس توسط سازمان سمت منتشر شد.
کتاب «تحقیق کیفی؛ راهنمای طراحی و کاربرد “منتشر شده است
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، یک کتاب تحقیق با کیفیت ؛ راهنمای طراحی و کاربرد برای مشاوره دانش آموزان در تمام سطوح خرید کتاب پزشکی زبان اصلی و زمینه های روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان منبع کمک آموزشی برای روش تحقیق ترجمه شده است...

Read More

فروش کتاب پزشکی

این مقالات گاهی توسط یک نفر نوشته می شود و گاهی فروش کتاب پزشکی از جمله مقالاتی است که یک استاد دانشگاه از تلاش دانشجویان خود جمع می کند.

اما آیا می توان چنین کاری را کتاب دانست؟
متأسفانه اساتید مجبور می شوند برای دریافت سالهای تحصیلی فروش کتاب پزشکی، آثاری را به عنوان مقاله دانشجویی در قالب کتابهایی به نام خودشان منتشر کنند و بنابراین نتیجه آن بازنویسی خلاقانه و گاه فلج کردن کار دیگران است. برخی از این کتاب ها با عناوین مشهور راهی بازار می شوند...

Read More