دانلود کتاب پزشکی عمومی pdf tagged posts

فروش کتاب پزشکی

این مقالات گاهی توسط یک نفر نوشته می شود و گاهی فروش کتاب پزشکی از جمله مقالاتی است که یک استاد دانشگاه از تلاش دانشجویان خود جمع می کند.

اما آیا می توان چنین کاری را کتاب دانست؟
متأسفانه اساتید مجبور می شوند برای دریافت سالهای تحصیلی فروش کتاب پزشکی، آثاری را به عنوان مقاله دانشجویی در قالب کتابهایی به نام خودشان منتشر کنند و بنابراین نتیجه آن بازنویسی خلاقانه و گاه فلج کردن کار دیگران است. برخی از این کتاب ها با عناوین مشهور راهی بازار می شوند...

Read More