مدرسه tagged posts

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۴ خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۴ خرداد

[ad_1]

برنامه کلاس درسی روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ از شبکه آموزش به شرح جدول ذیل اعلام شد.

برنامه آموزش دروس دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه٩

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس ریاضی و زندگی پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مهارت‌های اجتماعی و ...

Read More