مدرک جعلی tagged posts

چند و چون اخذ مدارک دانشگاهی جعلی؟!

چند و چون اخذ مدارک دانشگاهی جعلی؟!

[ad_1]

حمیدرضا علومی یزدی در این باره به خبرنگار ما گفت: این عدد ۳ هزار مدرک جعلی تصحیح شده هم مورد تائید وزارت علوم نیست.

او گفت: فضای آموزش عالی کشور، مجموعه‌ای نظام‌مند و قانون‌مند است و از اولین مراحل ورود به دانشگاه تا دوران تحصیل و مراحل آموزشی و پژوهشی و ارزیابی و صدور مدرک طبق مقررات و ضوابط صورت می‌گیرد.

علومی گفت: این نظارت‌ها بر فضای علمی کشور شامل مراکز علمی و دانشگاهی دولتی و غیر دولتی است.
معاون حقوقی وزیر علوم گفت: گرچه تخلفات اندکی در فضای علمی و آموزشی و پژوه...

Read More