خرید کتاب پزشکی زبان اصلی

کتاب تحقیق با کیفیت؛ راهنمای طراحی و کاربرد خرید کتاب پزشکی زبان اصلی نوشته شده توسط Sharan B. Miriam و Elizabeth J. تیزدل با ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای توس توسط سازمان سمت منتشر شد. کتاب «تحقیق کیفی؛ راهنمای طراحی و کاربرد “منتشر شده است به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، یک کتاب تحقیق …

ادامه مطلبخرید کتاب پزشکی زبان اصلی