کتاب چشم پزشکی عمومی دکتر جوادی tagged posts

خرید کتاب پزشکی زبان اصلی

کتاب تحقیق با کیفیت؛ راهنمای طراحی و کاربرد خرید کتاب پزشکی زبان اصلی نوشته شده توسط Sharan B. Miriam و Elizabeth J. تیزدل با ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای توس توسط سازمان سمت منتشر شد.
کتاب «تحقیق کیفی؛ راهنمای طراحی و کاربرد “منتشر شده است
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، یک کتاب تحقیق با کیفیت ؛ راهنمای طراحی و کاربرد برای مشاوره دانش آموزان در تمام سطوح خرید کتاب پزشکی زبان اصلی و زمینه های روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان منبع کمک آموزشی برای روش تحقیق ترجمه شده است...

Read More